• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Etsitkö tietoa? » Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Tältä sivulta löydät tietoa asiakkaan ja potilaan oikeuksista. Muita aiheeseen liittyviä sivujamme ovat

​​​​Terveydenhuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain nojalla potilaalla on:

 • Oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun kunnioittaen hänen itsemääräämisoikeuttaan, ihmisarvoa, yksityisyyttä ja vakaumustaan.
 • Oikeus terveydentilan edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon, asialliseen tutkimukseen ja oikeaan hoitopaikkaan.
 • Oikeus kieltäytyä tutkimuksesta tai hoidosta.
 • Oikeus tarpeelliseen tiedonsaantiin ymmärrettävässä muodossa koko hoidon ajan. Tarvittaessa järjestettävä tulkkaus.
 • Oikeus saada tietää hoitoon jonottamisen syy ja kesto.
 • Oikeus saada tarvittaessa tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma.
 • Oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan ne.
 • Oikeus asiakirjasalaisuuteen ja työntekijöiden vaitioloon.
 • Oikeus sopia hoitotavasta mahdollisuuksien mukaan.
 • Oikeus tulla kuulluksi alaikäisenäkin.
 • Oikeus tehdä muistutus hoidostaan tai kohtelustaan hoitoyksikön johtavalle viranhaltijalle.
 • Velvollisuus antaa terveydenhuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

Muistutus, terveys- ja vanhustenpalvelut – siirry sivulle lomakkeet

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

 
Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on:

 • Oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää.
 • Oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista.
 • Oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa.
 • Oikeus saada ymmärrettävällä tavalla selvitys palvelu- ja toimenpidevaihtoehdoista sekä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
 • Oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä.
 • Oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan ne.
 • Oikeus asiakirjasalaisuuteen ja sosiaalihuollon työntekijöiden vaitioloon.
 • Oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta.
 • Velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

Sosiaali- ja potilasasiamies neuvoo sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita heidän oikeuksissaan ja avustaa tarvittaessa.

Muistutus, perhe- ja sosiaalipalvelut – siirry sivulle lomakkeet

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785
Laki sosiaalih​uollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812

​​​Linkki lomakkeisiin ja hakemuksiin

Kantelun tekeminen aluehallintovirastoon

Customer service