Palvelujen valvonta ja omavalvonta

Hyvinvointialue ohjaa ja valvoo sekä omia että ostopalvelutuottajiaan ja näiden alihankkijoita sekä muita alueellaan toimivia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia ja pelastustoimen palvelutuotantoa. Valvonta painottuu omavalvontaan, sen ohjaamiseen ja tukemiseen.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue on laatinut lakiin perustuen omavalvontaohjelman, jossa kuvataan palvelujen toteutumista, turvallisuutta, laatua ja yhdenvertaisuutta ja miten havaitut puutteet korjataan. Omavalvontaohjelma sisältää sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen toimialakohtaiset omavalvontaohjelmat. Omavalvontaohjelman hyväksyy Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus. Linkki omavalvontaohjelmaan:

Omavalvonta

Omavalvonta on palvelujen tuottajan itsensä toteuttamaa suunnitelmallista laadunhallintaa ja aina ensisijainen valvonnan muoto. Omavalvontaa toteutetaan sekä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen omassa toiminnassa että yksityisten palveluntuottajien toimesta. Tarkoituksena on, että asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä. Omavalvonnasta  säädetään lisäksi useissa eri laissa.

Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan asiakirjaa, johon on kirjattu keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujentuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Omavalvontasuunnitelma on palvelujen laadun ja kehittämisen päivittäinen työväline

Lisätietoja Valviran sivuilta:

Yksityisten palvelujentuottajien omavalvonta

Yksityisen palveluntuottajan tulee laatia omavalvontasuunnitelma ja päivittää se vuosittain sekä aina tilanteen muuttuessa. Omavalvontasuunnitelmat täytyy olla asiakkaiden nähtävillä. Etelä-Karjalan hyvinvointialue suosittelee palveluntuottajia laittamaan omavalvontasuunnitelmansa näkyviin palveluntuottajan omille kotisivuilleen.

Palvelujen valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon valvonta ja ohjaus perustuu hyvinvointialueen ohjaus- ja valvontavelvollisuuteen (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021  41 §). Tähän velvollisuuteen kuuluu julkisen ja yksityisen palvelutuotannon ohjauksen ja valvonnan lisäksi palveluntuottajien alihankkijoiden sekä tehtyjen sopimusten noudattamisen valvonta. Etelä-Karjalan hyvinvointialueella toteutetaan ennakoivaa, suunnitelmallista ja reaktiivista valvontaa. Näissä kaikissa on keskeistä omavalvonnan tukeminen ja ohjaus.

Omavalvontapäällikkö Pia Mälkiä
puh. 040 651 1877
[email protected]

Valvonta-asiantuntija Hanna Puustinen
sosiaalipalvelujen valvonta puh. 040 121 6722
[email protected]

Valvonta-asiantuntija Outi Lavikainen
sosiaalipalvelujen valvonta puh. 0401579958
[email protected]

Valvonta-asiantuntija  Anne Hjelt
yksityisten sote-palveluntuottajien ohjaus ja valvonta
puh. 0400 128 441
[email protected]

Valvonta-asiantuntija  Anna Behm
yksityisten sote-palveluntuottajien ohjaus ja valvonta, yritysyhteistyö ja palvelusetelit
puh. 0406511833
[email protected]