• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Hyvinvointialue » Tietoa meistä » Omavalvonta

Omavalvonta ja sote-palvelujen valvonta

Etelä- Karjalan hyvinvointialue ohjaa ja valvoo järjestämisvastuulleen kuuluvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja painottuen omavalvonnan ohjaamiseen ja tukemiseen.

Hyvinvointialue palvelunjärjestäjänä  valvoo oman palvelutuotannon lisäksi eri palveluntuottajien kanssa tekemiensä sopimusten noudattamista sekä ohjaa ja valvoo yksityisiä palveluntuottajia ja näiden alihankkijoita.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue on laatinut lakiin perustuen omavalvontaohjelman, jossa kuvataan palvelujen toteutumista, turvallisuutta, laatua ja yhdenvertaisuutta ja miten havaitut puutteet korjataan. Omavalvontaohjelma sisältää sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen toimialakohtaiset omavalvontaohjelmat. Omavalvontaohjelman hyväksyy Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus.

Omavalvonta

Omavalvonnalla varmistetaan toimivat, oikea-aikaiset, lainmukaiset, laadukkaat ja turvalliset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut. Tarkoituksena on, että asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet tunnistetaan, ehkäistään ja korjataan riittävän aikaisessa vaiheessa. Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujentuottajat itse valvovat omaa toimintaansa, asiakaskeskeisyyden ja asiakkaan oikeuksien toteutumista, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua ja turvallisuutta. Omavalvontasuunnitelma on palvelujen laadun ja kehittämisen päivittäinen työväline.

Yksityisten palvelujentuottajien omavalvonta

Yksityisen palveluntuottajan tulee laatia omavalvontasuunnitelma ja päivittää se vuosittain sekä aina tilanteen muuttuessa. Omavalvontasuunnitelmat täytyy olla asiakkaiden nähtävillä.

Palvelujen valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon valvonta ja ohjaus perustuu hyvinvointialueen ohjaus- ja valvontavelvollisuuteen (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023  23 §). Tähän velvollisuuteen kuuluu julkisen ja yksityisen palvelutuotannon ohjauksen ja valvonnan lisäksi palveluntuottajien alihankkijoiden sekä tehtyjen sopimusten noudattamisen valvonta. Etelä-Karjalan hyvinvointialueella toteutetaan ennakoivaa, suunnitelmallista ja reaktiivista valvontaa. Näissä kaikissa on keskeistä omavalvonnan tukeminen ja ohjaus.

Omavalvontapäällikkö Pia Mälkiä
puh. 040 651 1877
[email protected]

Valvonta-asiantuntija Hanna Puustinen
sosiaalipalvelujen valvonta puh. 040 121 6722
[email protected]

Valvonta-asiantuntija Outi Lavikainen
sosiaalipalvelujen valvonta puh. 0401579958
[email protected]

Valvonta-asiantuntija Iisa Hokkanen
terveyspalvelujen valvonta
puh:040 541 5425
[email protected]

Valvonta-asiantuntija  Anne Hjelt
yksityisten sote-palveluntuottajien ohjaus ja valvonta
puh. 0400 128 441
[email protected]

Valvonta-asiantuntija  Anna Behm
yksityisten sote-palveluntuottajien ohjaus ja valvonta, yritysyhteistyö ja palvelusetelit
puh. 0406511833
[email protected]

Customer service