Etelä-Karjalan hyvinvointialueen logo, png-tiedosto

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Sote-uudistuksessa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut uudistetaan. 1.1.2023 lähtien hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että saat tarvitsemasi sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut. Sinä asukkaana ja palvelujen käyttäjänä olet mukana hyvinvointialueen kehittämisessä ja sinä valitset myös hyvinvointialueen korkeinta päätösvaltaa käyttävät aluevaltuuston päättäjät aluevaaleissa.

Vuoden 2023 alusta lähtien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Tämä tarkoittaa Etelä-Karjalassa sitä, että sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos yhdessä muodostavat uuden Etelä-Karjalan hyvinvointialueen, joka toimii palvelujen järjestäjänä. 

Sote-uudistus muodostuu sekä sisällöllisestä että rakenteellisesta uudistuksesta. ​

Hyvinvointialue vastaa perus- ja erityistason sosiaali- ja terveydenhuollon sekä  pelastustoimen palveluista. Kuntien vastuulle jää jatkossa muun muassa päivähoidon, opetuksen järjestäminen. Hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyö on jatkossakin tärkeää, jotta hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistetään yhdessä aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuntalaisten hyväksi.

Hyvinvointialue vastaa vuodesta 2023 lähtien muun muassa seuraavista julkisista palveluista
 • Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien vastaanottotoiminta ja vuodeosastot
 • Erikoissairaanhoito, esim. Etelä-Karjalan keskussairaala
 • Ensihoito, esim. ambulanssit
 • Pelastustoimi
 • Hammashoito
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Aikuissosiaalityö
 • Lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Ikääntyneiden asumispalvelut
 • Kotihoito
 • Kuntoutus
Hyvinvointialue vastaa vuodesta 2023 lähtien muun muassa seuraavista pelastustoimen palveluista
 • Pelastustoimintapalvelut
  • Kiireellinen pelastustoiminta
  • Pelastustoiminta poikkeusoloissa
  • Kansainvälinen pelastustoiminta
 • Varautuminen
 • Onnettomuuksien ehkäisypalvelut
  • Turvallisuusviestintäpalvelut
  • Valvontapalvelut
  • Palontutkinta
  • Viranomaisohjaus- ja asiantuntijapalvelut
 • Ensivastetoiminta

Sopimuspalokunnat osallistuvat pelastuslaitoksen palveluiden tuottamiseen.

Toimialue

Etelä-Karjalan hyvinvointialue toimii Etelä-Karjalan maakunnan alueella, jossa asuu noin 127.000 asukasta. Etelä-Karjalan maakunnan muodostavat Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat. 

Uudistuksen tavoite

Uudistuksen tavoitteena on järjestää kaikille eteläkarjalaisille laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut yhdenvertaisesti ja vastata yhteiskunnallisten muutosten tuomiin haasteisiin, kuten suomalaisten ikääntymisen tuomaan hoitotarpeen kasvuun. Tavoitteena on myös kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja sekä sujuvoittaa palvelujen saantia. Lisäksi pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on, että ihmisten ja yhteisöjen sekä koko yhteiskunnan turvallisuus paranee.

Alueellinen tasa-arvo toteutuu paremmin, kun palvelujen järjestäjinä ovat kuntia isommat itsehallinnolliset alueet eli hyvinvointialueet. Hyvinvointialueiden rahoitus muodostuu uudistuksen alkuvaiheessa pääasiallisesti valtion rahoituksesta, jonka määrittämisessä otetaan huomioon alueelliset erityispiirteet, kuten väestön määrä, asukastiheys, sairastavuus ja ikärakenne sekä alueen pelastustoimen riskitekijät.

Jokainen hyvinvointialue suunnittelee toimintamallit sekä lähipalvelupisteet, sähköiset palvelut ja hyvinvointialueella mahdollisesti keskitettävät palvelut vastaamaan väestön tarpeita siten, että perustason palveluiden esteetön saatavuus ja saavutettavuus varmistetaan. Hyvinvointialueet velvoitetaan turvaamaan myös lähipalvelut. Lähipalveluiden tarve korostuu erityisesti perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluissa. Uudistuksen tarkoitus ei ole keskittää palveluita, vaan turvata niiden saatavuus yhdenvertaisesti koko maassa. Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia sekä muita uhkia.  Pelastustoimen palvelut suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Hyvinvointialueesta tulee Etelä-Karjalan suurin työnantaja. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen työntekijät siirtyvät liikkeenluovutuksella hyvinvointialueen työntekijöiksi vuoden 2023 alusta alkaen. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen palveluksessa on silloin yli 5.000 henkilöä. Lisäksi pelastustoimen tehtävien hoitamiseen osallistuvat pelastuslaitoksen apuna maakunnan alueella toimivat sopimuspalokunnat.  

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on kehittää työn sisältöä ja lisätä moniammatillista yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kesken. Lisäksi parannetaan työssä kehittymis- ja etenemismahdollisuuksia, ja tutkimustoimintaa tuodaan osaksi sosiaali- ja terveyskeskusten perustyötä. 

Pelastustoimen johtaminen, ohjaus ja valvonta tulee perustumaan systemaattiseen tutkimus-, kehittämis- ja arviointitoimintaan. Pelastustoimi on useamman vuoden ajan ollut Suomessa luotettavin viranomainen. Tämä luottamus on tavoitteena säilyttää uudistuksen jälkeenkin pelastustoimen arvojen mukaisesti: Inhimillisesti – Ammatillisesti – Luotettavasti – Yhteistyössä.

Hyvinvointialueen valmistelu ja aikataulu

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen toimeenpanoa valmisteli väliaikainen toimielin (VATE) aina siihen asti, kunnes aluevaltuusto aloitti toimintansa maaliskuussa 2022. Myös aluehallitus aloitti toimintansa keväällä 2022. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Etelä-Karjalan ensimmäiseen aluevaltuustoon valittiin aluevaaleissa tammikuussa 2022 59 valtuutettua.

Muutoksen aikataulu

 • Heinäkuu 2021: Hyvinvointialue perustetaan, väliaikainen toimielin nimitetään ja valmistelu alkaa.
 • Tammikuu 2022: Hyvinvointialueen ensimmäinen aluevaltuusto valitaan aluevaaleissa.
 • Tammikuu 2023: Hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta Etelä-Karjalassa.

Lue lisää: www.soteuudistus.fi  ja vaalit.fi​