Kaatumisen ehkäisy

kuuluu Sinulle, minulle ja meille kaikille

– se ei ole jonkun muun asia.

Kaatumiset yleistyvät ikääntyessä ja ne aiheuttavat monenlaisia terveysongelmia, toimintakyvyn heikkenemistä sekä elämänlaadun alenemista. Kaatumiset eivät kuulu normaaliin ikääntymiseen. Voit ehkäistä kaatumisia tehokkaasti, kun taustalla olevat vaaratekijät on selvitetty ja niihin on puututtu yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Liikunta on tehokkain yksittäinen keino ehkäistä kaatumisia.

UKK-Istituutin mukaan kaatumisen ehkäisy onnistuu. 1/3 osa kaatumisista voidaan ehkäistä yksilöllisillä ehkäisytoimilla. 1/3 lonkkamurtumista voidaan ehkäistä riittävällä liikunnalla. Monipuolinen liikunta on tehokkain yksittäinen kaatumisten ehkäisykeino.
Kaatumisten ehkäisy onnistuu tutkitusti. UKK-instituutti 2022.

Sosiaali- ja terveys ministeriön Turvallisesti kaiken ikää -toimenpideohjelman tavoitteena  vuosille 2021–2030 on vähentää 65 vuotta täyttäneiden kuolleisuutta ja sairaalahoitojaksoja liittyen tapaturmaisiin kaatumisiin ja putoamisiin valtakunnallisesti.

Ajankohtaista

Etelä-Karjalasta kajahtaa: Kaatumisen ehkäisyn yhteistyössä on voimaa

Lappeenrantalaiset ikäihmiset haluavat pysyä pystyssä

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen ja Lappeenrannan liikuntatoimen yhteisessä ystävänpäivän tempauksessa 14.2.2023 kohtasimme kauppakeskus Iso-Kristiinan asiakkaita. Teimme ikääntyneille asiakkaille kyselyn, jonka tarkoituksena oli saada tietoa ikääntyneiden asenteista, kokemuksista ja näkemyksistä kaatumisiin sekä niiden ehkäisyyn liittyen.

Haastattelimme  yhteensä 34 ikäihmistä. Heistä miehiä oli 10 ja heidän keski-ikä  oli 78,8 vuotta. Naisia oli 24  ja heidän keski-ikä oli 77,5 vuotta. ​​​​​​​Suurin osa heistä (56%) oli pysynyt pystyssä viimeisen vuoden aikana. 32% oli kaatunut kerran.

Kaatumisen ehkäisy koetaan tärkeäksi keskustelun aiheeksi. Vastanneet kokevat pystyssä pysymisen merkittäväksi itsenäisen elämän ja pärjäämisen kannalta. Liikuntakyvyn säilyminen, loukkaantumisen ja sairauden välttäminen tukevat tätä tavoitetta sekä mahdollistavat harrastamisen ja mieluiten asioiden tekemisen.

Haluan pysyä pystyssä koska itsenäinen elämä ja pärjääminen on minulle tärkeää. Liikuntakyvyn säilyminen loukkaantumisen ja sairauden välttäminen tukevat tätä tavoitetta sekä mahdollistavat harrastamisen ja mieluiten asioiden tekemisen.
Miksi mie haluan pysyä pystyssä?

Terveydestä huolehtiminen, jalkineet ja liikunta koetaan tärkeiksi pystyssä pysymisen keinoiksi.

Kaatumisen ehkäisyn keinoista eniten halutaan lisätä liikuntaa sekä parantaa ravitsemusta  ja D-vitamiinin saantia.

Mitä mie itse teen pysyäkseni pystyssä ja mitä voisin tehdä paremmin?

Kotihoidon asiakkaiden lonkkamurtumat
vähentyneet 35 prosenttia Etelä-Karjalassa

Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen koordinoimaa kaatumisen ehkäisyn yhteistä työtä on tehty maakunnassamme aiempaa määrätietoisesti ja laajemmin vuoden 2022 aikana. Taustalla ovat olleet yhteinen huoli ikääntyneiden lonkkamurtumien määrän kasvusta sekä Suomen kärkipaikka 65- vuotta täyttäneiden kaatumisiin ja putoamisiin liittyvissä hoitojaksoissa verrattuna 10 000 vastaavan ikäisiin.

– Kaatumisen ehkäisyn yhteisen työn tavoitteet Etelä-Karjalassa ovat kaatumisiin ja putoamisiin liittyvän inhimillisen kärsimyksen vähentäminen, ikääntyneiden oman vastuullisuuden, tiedon, toiminnan ja osallisuuden paraneminen sekä ikääntyneiden kaatumisriskien parempi tunnistaminen ja niihin puuttuminen, kertoo palveluesimies Sari Hokkanen.

Kaatumisen ehkäisyn yhteisessä työssä mukana ovat maakunnallinen ikäverkosto, Ikäinstituutti, hyvinvointialueen eri toimijat, alueen kunnat, järjestöt, seurakunnat, oppilaitokset, vanhus- ja vammaisneuvostot sekä eteläkarjalaiset asukkaat.

Esimerkkejä kaatumisen ehkäisyn yhteisen työn onnistumisista:

  • Eksoten säännöllisen kotihoidon asiakkaiden lonkkamurtumat ovat vähentyneet 35 % vuoden 2022 aikana.
  • Duodecimin kaatumisen ehkäisyn verkkokurssin koulutuksia on toteutunut Eksoten henkilöstölle jo 977 kertaa.
  • Pysytään pystyssä -liikuntaryhmien palautteiden ja testitulosten mukaan, osallistujien toimintakyky, tietoisuus ja osallisuus kaatumisen ehkäisyyn liittyen on parantunut.
  • FRATin (lyhyt kaatumisvaaran arviointi) käyttöönotto Eksoten muistipoliklinikalla on onnistunut hyvin loppusyksyn aikana. Arviointeja oli tehty vuoden 2022 loppuun mennessä 159 asiakkaalle.
  • Lonkkamurtumien määrän nousu taittui Etelä-Karjalassa. Vuonna 2021 lonkkamurtumien määrä nousi 10 %, vuonna 2022 nousua oli enää 4 %.
  • Vahva alueellinen yhteistyö on herättänyt myönteistä kiinnostusta myös kansallisesti.

Kaatumisen ehkäisyn yhteinen työ Etelä-Karjalassa jatkuu.  

Etelä-Karjalan hyvinvointialue e-pressitiedote 19.1.2023, 14:16

Ensimmäinen globaali suositus iäkkäiden kaatumisten ehkäisyyn on ilmestynyt

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä on julkaissut ensimmäiset globaalit suositukset iäkkäiden kaatumisten ehkäisyyn viime vuoden lopulla. Geriatrisen lääkehoidon professori Sirpa Hartikainen Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta osallistui suositusten laatimiseen työryhmässä, joka tarkasteli monilääkityksen ja kaatumisriskiä lisäävien lääkkeiden huomioimista kaatumisten ehkäisyssä.

-Lääkkeet ovat osatekijä valtaosassa kaatumisia. Omissa tutkimuksissamme olemme myös havainneet psyykenlääkkeiden, epilepsialääkkeiden ja opioidien käytön yhteyden kaatumisten aiheuttamiin vammoihin, kuten lonkkamurtumiin, pään vammoihin ja aivovammoihin, Hartikainen kertoo.

Age and aging -lehdessä julkaistujen suositusten tarkoituksena on auttaa iäkkäiden parissa työskenteleviä terveydenhuollon ammattilaisia kaatumisriskin arvioinnissa ja kaatumisten ehkäisyssä. Suosituksissa painotetaan yksilökohtaista riskinarviointia ja ehkäisytoimien suunnittelua yksilöllisistä lähtökohdista, iäkästä itseään osallistaen.

Lue lisää:

Pysytään pystyssä -ryhmät jatkuvat

Etelä-Karjalan KUNTIEN LIIKUNTATOIMet järjestävät
KAATUMISRISKISSÄ OLEVILLE IKÄIHMISILLE SUUNNATtuja ryhmiä
OSANA IKÄYSTÄVÄLLINEN ETELÄ-KARJALA -HANKETTA JA alueellista KAATUMISTEN EHKÄISYtyötä.

Oletko jo kaatunut tai huolestunut liikkumisesi turvallisuudesta?

Jos kaatumisvaarasi on kohonnut – ilmoittaudu mukaan!

Ryhmäläisenä harjoitat lihasvoimaa ja haastat tasapainoasi, lisäksi saat tietoa kaatumisten ehkäisystä. Liikkumiskykysi testataan jakson alussa ja lopussa.

Imatra
• Liikunnanohjaajat Riitta Pellinen ja Marjo Hiltunen
[email protected]
020 617 7202 Riitta
020 617 7286 Marjo
Lappeenranta
• Liikunnanohjaaja Ulla Pyysalo
[email protected], 040 674 2869
Lemi
• Hyvinvointikoordinaattori Kati Ahonen
[email protected], 040 595 7350
Luumäki
• Liikunnanohjaaja Pasi Kyllönen
[email protected], 040 5228867
Parikkala
• Hyvinvointikoordinaattori Sirpa Rönkkönen
[email protected], 044 781 1933
Rautjärvi
• Liikunnanohjaaja Marjut Rita
[email protected], 040 075 0629
Ruokolahti
• Hyvinvointiluotsi Jesse Kotiranta
[email protected], 044 449 1261
Savitaipale
• Ryhmän ohjaaja Arja Pylkkö
[email protected], 040 7003034
Taipalsaari
• Hyvinvointiluotsi Jenna Backman
[email protected], 040 669 1007

Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisy toimintamalli

Etelä-Karjalan Kaatumisen ehkäisy toiminta malli. Oletko kaatunut tai kiinnostunut liikkumisesti turvallisuudesta?
Tee Kaatumisriskin itsearviointi ,johon linkki on tällä sivulla. Arviointi ilmoittaa onko kaatumisvaarasi kohonnut. Kartoita mahdolliset kaatumisen vaaratekijät ja puutu niihin. Jos kohtaat kaatuneen toimi ensiapuohjeiden mukaisesti.
Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisy toimintamalli

Sinä voit ehkäistä kaatumista

” Miun omavastuu on kyl suuri. Täytyy toimii oman jären mukkaa.”

– Tuumailee rouva Rautjärveltä
  • Kartoita kaatumisen vaaratekijät ja puutu niihin.

Näin ehkäiset kaatumisia

Kun kohtaat kaatuneen