• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
Etusivu » Hyvinvointialue » Tietoa meistä » Hyvinvointialueen päätöksenteko » Ilmoitustaulu ja päätökset

Ilmoitustaulu ja päätökset

Tutustu Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kokousasiakirjoihin, ilmoituksiin ja kuulutuksiin, viranhaltijapäätöksiin sekä hallinto-oikeuden päätöksiin.

Mikäli otsikon alla ei ole sisältöä, ei julkaistavia asiakirjoja ole.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Lähtökohtaisesti toimielinten pöytäkirjat julkaistaan kokousta seuraavan viikon perjantaina.

Vaikuttamistoimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten; nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto; esityslistat ja pöytäkirjat 1.4.2023 alkaen:

 

Aiemmat vaikuttamistoimielinten kokousasiakirjat 31.3.2023 saakka löytyvät tämän linkin takaa.

Yksilöasioiden jaoston esityslistat ja pöytäkirjat

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen yksilöasioiden jaoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla julkisin osin (laki hyvinvointialueesta 145 §). Salassa pidettävät asioista julkaistaan vain maininnat asioiden käsittelystä. Pöytäkirjat pidetään verkkosivuilla nähtävillä kaksi vuotta, minkä jälkeen ne saa julkisuuslain mukaisesti hyvinvointialueen kirjaamosta pyytämällä.

 
Eksoten tarkastuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Eksoten tarkastuslautakunnan toimikausi jatkuu tilinpäätöksen ja vastuuvapauden hyväksymiseen saakka ja päättyy viimeistään  31.12.2023.

Viranhaltijapäätökset

​​​​Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa (laki hyvinvointialueesta 145 §). Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen. Päätökset poistetaan verkosta nähtävilläoloajan päätyttyä.
​​​Alla julkaistaan myös sellaiset viranhaltijapäätökset, joihin kansalaisella ei ole muutoksenhakuoikeutta. Näissä päätöksissä valitusajan päättymisajankohta on tyhjä.

 

Ilmoitukset ja kuulutukset

 

Hallinto-oikeuden päätökset

Hallinto-oikeuden päätökset pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu (laki hyvinvointialueesta 147 §).

Valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu. Jos päätös on annettu asianosaiselle erikseen tiedoksi, asianosaisen valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista.

 

Lain mukaan nähtävillä olevat asiakirjat

Hyvinvointialuelain 114 §:n mukaan hyvinvointialueen järjestämiä palveluja sekä toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava hyvinvointialueen verkkosivustolla. Nähtävänä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

 1. hyvinvointialuestrategia;
 2. hallintosääntö;
 3. talousarvio ja -suunnitelma;
 4. tilinpäätös 2022;
 5. tarkastuslautakunnan arviointikertomus;
 6. tilintarkastuskertomus;
 7. hyvinvointialueiden yhteistoimintaa koskeva sopimus;
 8. konserniohje;
 9. luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset;
 10. tiedot luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteista (tiedot löytyvät hallintosäännöstä V-osa luku 21);
 11. tiedot palveluista perittävistä maksuista.
Customer service