• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more

Esityslistat ja pöytäkirjat (Eksoten aikaiset)

Eksoten toimielinten kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä verkkosivuilla kokousta seuraavana perjantaina. Jos perjantai on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, nähtävänä olopäivä siirtyy seuraavaan arkipäivään. 

Jäljennökset pöytäkirjoista on nähtävillä myös jokaisessa Eksoten jäsenkunnassa. ​​

Viranhaltijapäätökset (Eksoten aikaiset)

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 140 §, hallintolaki 62 a §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen. Päätökset poistetaan verkosta nähtävilläoloajan päätyttyä.​​​
Alla julkaistaan myös sellaiset viranhaltijapäätökset, joihin kansalaisella ei ole muutoksenhakuoikeutta. Näissä päätöksissä valitusajan päättymisajankohtaa ei ole.

Hallinto-oikeuden päätökset (Eksoten aikaiset)

Hallinto-oikeuden päätökset pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu (laki hyvinvointialueesta 147 §).

Valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu. Jos päätös on annettu asianosaiselle erikseen tiedoksi, asianosaisen valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista.

 
Customer service