Tutkimus- ja opinnäytetyöt

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella toteutettavat tutkimushankkeet ja opinnäytetyöt kytkeytyvät sote-palveluiden kehittämisen painopistealueisiin. Kaikille hyvinvointialueelle toteutettaville tutkimuksille, myös opinnäytetöille, haetaan tutkimuslupa.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella tehdään paljon erilaisia tutkimus-, opinnäyte- ja selvitystöitä. Oletko kiinnostunut toteuttamaan tutkimuksen tai tekemään opinnäytetyön Etelä-Karjalan hyvinvointialueella? Opinnäytetöitä voidaan myös usein toteuttaa yhteistyössä sopivan kehittämishankkeen kanssa.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella voi tehdä mm. asiakkaille/potilaille suunnattuja tyytyväisyys- tai muita vastaavia kyselyitä, joihin vastataan nimettömänä ja ilman henkilö/tunnistetietoja.

Kaikkiin toiminnan kehittämiseen ja henkilöstöön kohdentuviin opinnäytetöihin tarvitaan aina myös tutkimuslupa. Tutkimuslupahakemukseen liitetään mukaan oppilaitoksessa hyväksytty tutkimussuunnitelma. Tutkimusluvan hakemiseen liittyvissä lisätiedusteluissa ja kysymyksissä ota yhteyttä kyseiseen tutkimukseen liittyvään työelämäohjaajaan.

Opinnäytetyön toteuttamisesta tulee sopia sen Etelä-Karjalan hyvinvointialueen yksikön esimiehen kanssa, johon opinnäytetyö tehdään. Hyvinvointialueella ei voi tehdä asiakkaisiin ja potilaisiin kohdentuvia amk-tasoisia opinnäytetöitä, jotka sisältävät henkilö- tai potilastietoja. Opinnäytetyöllä on aina nimetty yhteyshenkilö tai työelämäohjaaja Etelä-Karjalan hyvinvointialueella, jonka kanssa sovitaan käytännön järjestelyistä.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen omille toteuttamilleen kehittämistehtäville- ja hankkeille haetaan myös aina tutkimuslupa, mikäli ne tähtäävät julkaisuun Etelä-Karjalan hyvinvointialueen ulkopuolella.​

Jatkotutkimusluvan tarvitsevat ne tutkimukset, joiden aineiston keruu viivästyy tai jatk​uu. Jatkotutkimuslupaa haetaan samalla tutkimuslupahakemuksella. Jatkotutkimuslupaa haettaessa on huomioitava, että tutkimuksen asetelma tai käytännön toteutus ei ole muuttunut alkuperäisessä hakemuksessa ilmoitetusta.

Näin haet tutkimuslupaa:

 1. Täytä hakemuslomake

  Täytä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tutkimuslupahakemuslomake. Lomakkeessa kerrotaan, mitä liitteitä tarvitset. Merkitse hakemukseen myös mihin Etelä-Karjalan hyvinvointialueen tulos- tai toimintayksikköön tutkimus kohdistuu ja kuka on työelämäohjaaja/yhteyshenkilö Etelä-Karjalan hyvinvointialueella.

  Linkki organisaatiokaavioon.

  Täytä myös tietosuojalomake/selvitys rekisteröidyn informoimisesta. Löydät lomakkeet sivun alaosasta.

 2. Tarvitaanko eettinen lausunto?

  Varmista, että tutkimuksellasi on eettisen toimikunnan puoltava lausunto, mikäli se tarvitaan. Lausunto haetaan joko yliopistollisen sairaalan alueelliselta lääketieteelliseltä tutkimuseettiseltä toimikunnalta (esim. HUS) tai yliopistojen eettiseltä toimikunnalta.

  Eettinen lausunto tarvitaan lääketieteellisistä tutkimuksista sekä niistä ei- lääketieteellisistä tutkimuksista tutkimuksista, jotka kohdistuvat asiakkaisiin/potilaisiin tai ovat luonteeltaan/aihepiiriltään erityisen arkaluontoisia.

  Jos eettinen lausunto vaaditaan, on eettisen toimikunnan puoltava lausunto tutkimusluvan edellytyksenä.

  Lisätietoja ja ohjeet eettisen lausunnon hakemiseen löydät sivulta Tutkimuseettiset kysymykset.

 3. Lähetä hakemus kirjaamoon

  Lähetä tutkimuslupahakemus ja tietosuojalomake liitteineen Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kirjaamoon.

  sähköpostitse: ​[email protected]
  tai
  Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kirjaamo
  Valto Käkelän katu 3,
  53130 Lappeenranta.​​​

  Huom. Muista allekirjoittaa hakemus käsin!

 4. Täydennykset ja korjaukset

  Jos tutkimussuunnitelmaan pyydetään täydennyksiä tai korjauksia, toimita korjattu suunnitelma Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kirjaamoon. Merkitse muutokset selkeästi punaisella tai tummennettuna.

 5. Tutkimusluvan myöntäminen

  Tutkimusluvat myöntää tulosalueen johtaja, tulosyksikön palvelupäällikkö, tai mikäli tutkimus koskee useampaa tulosyksikköämme, luvan myöntää vastuualuejohtaja. Lääketieteellisten tutkimusten tutkimusluvan myöntää terveyspalvelujen johtaja. 

  Toimita tutkimuslupahakemus hyvissä ajoin, sillä tutkimuslupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä noin 1-5 viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta lukien.

  Mikäli tutkimuksessa käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvaa henkilötietoa (ks. Tietosuojalaki 1050/2018), voi käsittelyaika olla pidempi. Puutteellinen hakemus tai puuttuvat liitteet viivästyttävät käsittelyä.

  Päätös tutkimusluvasta saapuu sähköisesti noin kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

  Tutkimuksen toteutusvaiheen saa aloittaa vasta myönteisen päätöksen saavuttua. 

 6. Entä jos luvan voimassaoloaika ei riitä?

  Jos tutkimus jatkuu yli tutkimusluvassa voimassaoloajan, hae uusi tutkimuslupa eli jatkotutkimuslupa.

 7. Valmis tutkimus tai opinnäytetyö

  Kun tutkimus on päättynyt, lähetä valmistunut opinnäytetyö sähköpostitse pdf-muodossa, ja ilmoita samalla mahdollisen tutkimusrekisterin hävittämisestä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kirjaamoon: [email protected]


Tutustu myös muisti- ja tarkistuslistaan, jonka olemme koonneet tutkimusluvan hakijoille ja luvan myöntäjille!


Tutkimus ja opinnäytetyöt Etelä-Karjalan hyvinvointialueella- Lomakkeita

Yliopistotasoista terveyden tutkimusta

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella tehdään yliopistotasoista terveyden tutkimusta valtion tutkimusrahoituksella (VTR). Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) määrittelee yhteistyössä erityisvastuu-alueiden (erva) tutkimustoimikuntien kanssa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteet ja painoalueet nelivuotiskausittain.

Tutkimushankkeita toteuttavien tutkimusryhmien jäsenistä ainakin yhden on oltava virka- tai työsuhteessa hakijana toimivaan organisaatioon. Valtion tutkimusrahoituksen hakemisesta tiedotetaan tästä syystä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen osalta organisaation sisäisesti. Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä ei voi hakea rahoitusta erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalta.