Ennakkoarviointi (EVA) suunnittelun ja päätöksenteon työvälineenä

Tausta
Maakuntien on seurattava alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä, järjestämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon laatua ja vaikuttavuutta, kustannuksia ja tuottavuutta sekä sitä, miten asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen on toteutunut. Hallinnossa tehtävät päätökset ovat usein laajoja ja ne vaikuttavat kuntalaisiin ja kunnan/maakunnan talouteen. Näkökulmat kokonaisuuden ennakkotarkasteluun voivat olla esim.: kuntalaiset-, ympäristö-, organisaatio ja henkilöstö-, sekä taloudelliset vaikutukset. Päättäjien tulee arvioida eri päätösvaihtoehtojen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ja pitkällä aikajänteellä.

Lakivelvoite ennakkoarviointiin
Terveydenhuoltolaki (1326/2010 (11 §)
Hallituksen esityksiä laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (7 § ja 8 §)

Eksoten johtoryhmä (§ 344) on tehnyt päätöksen ennakkoarvioinnista vuonna 2017 ja sen perusteella ennakkoarviointi tulee tehdä

  • Laajaan väestönosaan kohdistuvissa tai isoa väestönosaa koskevissa toiminnan tai palvelurakenteen muutosten valmistelussa
  • Jos vaikutusten arviointia ei jonkin näkökulman osalta voida tehdä, jätetään se tekemättä

Ennakkoarvioinnin tavoite on

  • Jäsentää ja selventää päätöksentekoa
  • Tukea moniarvoista ja läpinäkyvää päätöksentekokulttuuria
  • Tarkastella vaikutuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
  • Osoittaa ratkaisuvaihtoehtojen edut ja haitat
  • Tarkastella erilaisia ja eri aikoina tapahtuvia vaikutuksia samanaikaisesti ja ristiin.
    Arvioida vaikutuksia sillä tarkkuustasolla kun se on mahdollista.

Salenius, M., Ratia, E. (2018). (toim.) Evataan yhdessä! Vaikutusten ennakkoarvioinnilla kestäviä päätöksiä

Ennakkoarvioinnin tekemisen vaiheet
1) Päätös ennakkoarvioinnin tekemisestä (esittelijä ja valmistelijat, valmisteluaikataulu)
2) Päätösvaihtoehtojen muodostaminen (nykytilan kuvaus ja ehdotettu päätösesitys)
3) Vaikutusten tunnistaminen ja rajaaminen (mitä vaikutuksia tarkemmin, mitä ei, millaisia selvityksiä ja miten tehdään?)
4) Vaihtoehtojen vertailu (päätösvaihtoehtojen vaikutusten tarkastelua)
5) Päätösesityksen laadinta (lyhyt sanallinen arviointi, yhteenveto ja johtopäätökset, päätösvaihtoehtojen vertailu)
6) Päätöksen seuranta ja arviointi

Huomioikaa kuntalaisten ja sidosryhmien osallistaminen eri vaiheissa!

EVA työväline

Sähköisen hyvinvointikertomuksen ennakkoarviointityökalu

Lisätietoja: Aija Rautio, [email protected]

Hyödyllisiä linkkejä

Kuntaliitto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ennakkoarviointi

Evataan yhdessä! Vaikutusten ennakkoarvioinnilla kestäviä päätöksiä: